•                                     2022 - 2023 Supply lists

                            

   

   

                                         

                             Kindergarten.                                            1st grade                                             2nd grade     

                        Kindergarten supply list                                1st grade supply list                                         2nd grade supply list

   

                            3rd grade                                         4th grade                             5th grade                                                                                                  

                       3rd grade supply list                                            4th grade supply list                                      5th grade supply list